Działka Krapkowice

Działka Krapkowice

8.000.000zł grunty i dzialki
  • Data dodania:
  • Powierzchnia działki: 10000 m2
  • Typ: Działka
  • Status: Aktualne

Opis

Polecam nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 10,3570ha stanowiącą działkę w Krapkowicach. Działka ma symbole ZBP, PSU, oraz MN. Obszar działki graniczy z drogą wojewódzką 409, autostradą A4 i drogą wojewódzką 423. Położenie Krapkowic Gmina Krapkowice położona jest w centralnej części województwa opolskiego w powiecie krapkowickim. Gmina sąsiaduje od wschodu z gminami Gogolin i Zdzieszowice, od południa – Walce, od zachodu – Strzeleczki, a od północy - Tarnów Opolski i Raszków. Atutem położenia jest przebiegająca przez gminę autostrada A4 (kierunek wschód-zachód) oraz droga krajowa Nr 45(północ-południe). W sąsiedztwie Krapkowic zlokalizowane są dwa zjazdy z autostrady. Dodatkowymi walorami jest bliskie sąsiedztwo Opola oddalonego o ok. 22km, oraz podobna odległość do dwóch dużych aglomeracji miejskich: Wrocławia i Katowic (ok. 90km). Przez gminę przebiega ponadto linia kolejowa (obecnie nieużytkowana) oraz droga żeglowna na Odrze. W bezpośrednim sąsiedztwie Krapkowic położone są również mniejsze ośrodki miejskie – Gogolin, Walce i Zdzieszowice. Powiązania komunikacyjne. System transportowy gminy tworzy przede wszystkim układ drogowy. Najważ-niejszym jego elementem jest autostrada A4 (Zgorzelec – Korczowa) przebiegająca przez północną część gminy. W obrębie gminy znajduje się zjazd z autostrady (węzeł „Dąbrówka”); w bezpośredniej bliskości położony jest wę-zeł „Gogolin”. Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest droga krajowa Nr 45 Złoczew – granica państwa poprzez: Praszkę, Kluczbork, Opole, Krapkowice i Racibórz. Uzupełnieniem w/w głównych osi transportu drogowego są drogi wo-jewódzkie (nr 409,415, 416, 423, 424, 428) oraz powiatowe. Przez gminę prze-biegała, obecnie likwidowana, jednotorowa linia kolejowa znaczenia miejsco-wego Nr 306 relacji Prudnik – Krapkowice. Linia ta została zlikwidowana decy-zją Ministra Infrastruktury nr TK-500 –50/4004 z 26.04.2004r. Znaczące powiązanie komunikacyjne stwarza rzeka Odra w ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej. Powiązania infrastrukturalne i przestrzenne. Podstawowy system powiązań infrastrukturalnych wiąże się z układem elektro-energetycznym gminy. Przez teren gminy przebiega dwutorowa, napowietrzna linia 110 kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Zdzieszowice oraz sieć wysokiego napięcie 400 kV relacji Dobrzeń – Wielopole. Drugi układ sieciowy wynika z systemu telekomunikacyjnego Tele-komunikacji Polskiej S.A. w Opolu i Netii S.A. Układ ten związany jest z połączeniami tranzytowymi liniami napowietrznymi. Równie ważne powiązanie infrastrukturalne następuje gazociągami. Przez teren gminy przebiegają gazociągi w/c: Zdzieszowice – Wrocław Ø 400 CN 4,0 MPa, Oborowiec – Racibórz Ø 500/300/250 CN 6,3/40 MPa. Studium uwarunkowań gminy Krapkowice Utrzymuje się tereny przeznaczone w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: w rejonie ulic ks. Koziołka – Polnej- Górnej pod zabudowę niskiej intensywności (domki jednorodzinne), w rejonie ulic ks. Koziołka – Dambonia pod zabudowę średniej intensywności, w rejonie zwolnionych terenów specjalnych przy drodze prowadzącej do terenów MON w północno-zachodniej części miasta, pod ekstensywną zabudowę niskiej intensywności typu rezydencjonalnego, □Program zabudowy związanej z obsługą ruchu turystycznego (m.in. hotele, motele) powinien być realizowany w mieście Krapkowice oraz w rejonie węzłów autostradowych „Dąbrówka” i „Gogolin”, przy drodze 45 i przy ul.Ks.Koziołka (w oparciu o obowiązujące mpzp). Kierunki rozwoju zabudowy turystyczno – rekreacyjnej i letniskowej . Program zabudowy związanej z obsługą ruchu turystycznego (m.in. hote-le, motele) powinien być realizowany w mieście Krapkowice oraz w rejonie węzłów autostradowych „Dąbrówka” i „Gogolin”, przy drodze 45 i przy ul.Ks.Koziołka (w oparciu o obowiązujące mpzp). Cena: 7.000.000zł do negocjacji.

Zobacz na mapie